scari interioare

Despre Noi

Cine suntem

În cadrul proiectului PHARE RO-9505-04-03 “Dezvoltarea rurală a României” s-a înfiinţat Observatorul Rural, organism interinstituţional-Institutul de Economie Agrară, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Universitatea Bucureşti; scopul Observatorului Rural consta în monitorizarea proceselor rurale din zona de sud a României, realizarea studiilor diagnostic şi elaborarea de strategii alternative de modernizare rurală.

Asociaţia ştiinţifică „Virgil Madgearu” s-a constituit la data de 3 noiembrie 1998 prin hotărârea judecătorească nr.217., ca urmare a transformării Observatorului Rural în organizatie nonprofit. Scopul asociaţiei conform statutului este elaborarea şi promovarea unor strategii de modernizare şi dezvoltare a activităţilor orientate spre ameliorarea gradului de antrenare a resurselor zonale, cu impact direct asupra standardului de viaţă în spaţiul rural.

În anul 2003 a avut loc schimbarea numelui în Asociaţia Română de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu”-număr de autentificare300/19.02.2003.

Echipa

Asociaţia Română de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” este formată din specialişti de recunoaştere naţională şi internaţională în următoarele domenii: economie, sociologie, economie agroalimentară, agronomi, geografie, drept, filologie. Aceşti specialişti au participat la elaborarea studiilor macroeconomice, zonale, la fundamentarea ştiinţifică a programelor de reabilitare a zonelor rurale şi la elaborarea politicilor sectoriale şi a celor vizând economiile locale.

Asociaţia este condusă de un Consiliu Director format din 5 persoane în componenţa căruia intră 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte, 1 secretar şi 2 membri. În structura consiliului se reflectă diversitatea profesională a membrilor.

Ce vrem

Echipele de cercetare formate din membrii Asociaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” elaborează studii fundamentale şi empirice ale proceselor şi fenomenelor rurale–economice, sociale, demografice, ecologice, sociologice- pentru cunoaşterea ştiinţifică a lumii rurale în scopul realizării strategiilor necesare pemtru modernizarea şi dezvoltarea acesteia.

Ce facem

Asociaţia Română de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu”:

 • Elaborează studii şi desfăşoară activităţi în domeniul economiei, sociologiei şi protecţiei mediului.
 • Elaborează studii şi desfăşoară activităţi în domeniul economiei agroalimentare.
 • Elaborează şi implementează proiecte pentru dezvoltare regională, locală.
 • Elaborează studii în domeniul agriculturii organice (ecologice) şi promovează dezvoltarea agriculturii organice (ecologice).
 • Promovează dezvoltarea integrată şi durabilă a comunităţilor rurale, prin armonizarea activităţilor socio-economice existente.
 • Încurajează diversificarea activităţilor economice şi sociale, prin studierea aprofundată a resurselor existente cu valori de potenţare deosebită.
 • Elaborarează proiecte zonale pentru realizarea unei agriculturi performante şi diversificate.
 • Elaborarează proiecte de intervenţie socială pentru comunităţile rurale defavorizate.
 • Elaborarează proiecte agroturistice.
 • Elaborarează proiecte multidisciplinare.
 • Susţine ştiinţific iniţiativele menite să promoveze organizarea modernă a comunităţilor rurale şi sprijină dezvoltarea economico-sociale a acestora, prin proiecte finanţate de organisme interne şi internaţionale.
 • Promovează legăturile profesionale între membrii asociaţiei şi organizaţii naţionale şi internaţionale
 • Organizează activităţi de pregătire pentru specialişti în agricultură în colaborare cu instituţii, asociaţii şi alte organisme din ţară şi străinătate.
 • Editează şi tipăreşte publicaţii.
 • Organizează manifestări ştiinţifice


Ce vom face

Echipele de cercetare formate din membrii Asociaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” vor avea ca interes ştiinţific major şi ca preocupări fundamentale pentru perioada 2013-2020:

 • Transferul de expertiză şi al inovării rurale
 • Factorii de creştere a competitivităţii
 • Consolidarea filierelor agroalimentare şi gestionarea riscului în agricultură
 • Studierea dezechilbrelor generale de piaţă
 • Refacerea,conservarea şi întărirea ecosistemelor
 • Promovarea folosirii eficiente a resurselor şi tranziţia spre o economie cu emisii reduse de carbon
 • Promovarea incluziunii sociale,reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele rurale.
 • Crearea şi stabilizarea grupurilor de producători
 • Identificarea, implementarea complexului de măsuri pentru instalarea tinerilor în comunităţile rurale
 • Crearea şi implementarea formelor instituţionale de cooperare,inclusiv pentru promovare de produse noi
 • Studierea şi implementarea serviciilor de bază în concordanţă cu aşteptările populaţiei rurale
 • Studierea oportunităţilor specifice energiilor regenerabile
 • Elaborarea, fundamentarea socioeconomică a proiectelor, strategiilor GAL-urilor
 • Promovarea flexibilităţii de combinare a fondurilor la nivel local, zonal.(c) 2013 - ARERA "Virgil Madgearu"